DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224

Cập nhật cổ phiếu KDC – Khuyến nghị NẮM GIỮ với giá mục tiêu 36.300đ

Lượt xem: 648 - Ngày:
Chia sẻ

Nhận định KQKD – KDC công bố KQKD 6 tháng đầu năm thấp hơn kỳ vọng. Triển vọng không thực sự khả quan. Giảm đánh giá từ Khả quan xuống Nắm giữ. Kido Group ( Cổ phiếu KDC, giảm đánh giá từ Khả quan xuống Nắm giữ) đã công bố KQKD 6 tháng đầu năm gây thất vọng với doanh thu thuần đạt 3.716 tỷ đồng, tăng 26,2% so với cùng kỳ và LNST đạt 47 tỷ đồng, giảm 88,5% so với cùng kỳ. Trong khi đó lợi nhuận thuần từ HĐSXKD đạt 47 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ năm ngoái (6 tháng đầu năm ngoái có 360 tỷ đồng thu nhập sau thuế không thường xuyên). Theo đó, công ty mới chỉ hoàn thành được 31% kế hoạch doanh thu thuần và 8,6% kế hoạch LNTT cả năm.

Đồ thị cổ phiếu KDC phiên giao dịch ngày 26/07/2018. Nguồn: AmiBrokerĐồ thị cổ phiếu KDC phiên giao dịch ngày 26/07/2018. Nguồn: AmiBroker

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tăng mạnh nhờ hợp nhất VOC trong khi doanh thu của cả VOC và TAC chỉ tăng trưởng ở mức vừa phải còn doanh thu của KDF tiếp tục giảm. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm do cơ cấu doanh thu có sự thay đổi, do đó lợi nhuận trước thuế và lãi vay vẫn âm với tỷ suất là âm 1,8% cho dù tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm. Lợi nhuận thuần từ HĐSXKD giữ nguyên so với cùng kỳ sau khi loại bỏ thu nhập không thường xuyên trong 6 tháng đầu năm ngoái. Tuy nhiên do lợi ích cổ đông thiểu số tăng mạnh nên LNST của cổ đông công ty mẹ âm 10,9 tỷ đồng. Nói chung, KQKD 6 tháng đầu năm gây thất vọng, đặc biệt là với kết quả kém khả quan của mảng kem. Do vậy KDC sẽ khó hoàn thành được kế hoạch kinh doanh tham vọng đề ra cho năm nay. Chúng tôi đã điều chỉnh giảm 48,5% dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ và giảm mức đánh giá của cổ phiếu KDC từ Khả quan xuống Nắm giữ.

Doanh thu thuần 6 tháng đầu năm tăng 26.2% so với cùng kỳ và đạt 3.716 tỷ đồng. Những nhân tố ảnh hưởng chính ở đây gồm:

– Hợp nhất đủ 6 tháng doanh thu từ VOC. VOC đã được hợp nhất vào KDC từ ngày 23/5/2017 nên trong 6 tháng đầu năm 2018, doanh thu của VOC đã được hợp nhất đủ toàn bộ thời gian vào KQKD của KDC thay vì chỉ có hơn 1 tháng như trong 6 tháng đầu năm 2017. Doanh thu hợp nhất từ VOC là 2.113 tỷ đồng thay vì chỉ 180 tỷ đồng cùng kỳ (tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ). Tính riêng VOC thì công ty này tăng trưởng ở mức vừa phải 6.1% từ mức doanh thu thuần 1.991 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm ngoái lên mức 2.113 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm nay.
– Doanh thu thuần của TAC tăng 5,9% so với cùng kỳ từ 1.973 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 2.089 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018.
– Doanh thu thuần của KDF giảm 9,6% so với cùng kỳ từ 779 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 xuống 704 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018.

Nói chung, KQKD ở các mảng là không đồng đều với mảng dầu ăn (VOC và TAC) tăng trưởng vừa phải trong khi mảng kem & sữa chua (KDF) lại có KQKD gây thất vọng.

LNST giảm mạnh từ 407 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 xuống 47 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2018, giảm 88,5% do:

– Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm. Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm từ 21,7% trong 6 tháng đầu năm 2017 xuống 18,1% trong 6 tháng đầu năm 2018, chủ yếu do sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu. Tỷ trọng mảng thực phẩm đông lạnh (thuộc KDF) có tỷ suất lợi nhuận cao (trên 53%) giảm từ 26,4% xuống còn 18,9%. Đồng thời tỷ trọng mảng dầu ăn (thuộc VOC và TAC) có tỷ suất lợi nhuận gộp thấp với tỷ suất lợi nhuận gộp bình quân là 9-10% tăng từ 73,1% trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 79,5% trong 6 tháng đầu năm 2018. Ngoài ra tỷ suất lợi nhuận gộp từng mảng cũng giảm nhẹ.
– Năm nay không còn lãi tài chính không thường xuyên như cùng kỳ năm ngoái. Trong 6 tháng đầu năm 2017, KDC hạch toán 450 tỷ đồng lãi tài chính trước thuế gồm 245 tỷ đồng từ đánh giá lại giá trị khoản đầu tư vào VOC và 203,5 tỷ đồng từ bán 80% cổ phần công ty bánh kẹo BKD 3 năm trước. Trong 6 tháng đầu năm 2018 KDC không còn những khoản lãi tài chính này. Nếu không tính lãi/thu nhập không thường xuyên thì lợi nhuận thuần từ HĐSXKD gần như giữ nguyên ở 47 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng & quản lý trên doanh thu giảm nhờ sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu – Chi phí bán hàng & quản lý là 735 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; và mức tăng này thấp hơn nhiều so với mức tăng 26,2% trong 6 tháng đầu năm 2017. Theo đó, tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm từ 22,7% xuống còn 19,8%. Điều này là do sự thay đổi trong cơ cấu doanh thu với tỷ trọng đóng góp của sản phẩm dầu ăn (có chi phí bán hàng & quản lý thấp hơn nhiều sản phẩm thực phẩm đông lạnh) tăng. Trong khi đó tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tại các công ty con có xu hướng tăng.

Lợi ích của cổ đông thiểu số lớn dẫn đến LNST của cổ đông công ty mẹ âm – Lợi ích của cổ đông thiểu số tăng mạnh từ 18 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm 2017 lên 58 tỷ đồng trong trong 6 tháng đầu năm 2018, tăng 217,8% so với cùng kỳ. Điều này chủ yếu là do hợp nhất VOC (KDC nắm 51% cổ phần VOC). Trong 6 tháng đầu năm, LNST của cổ đông công ty mẹ của VOC đạt 147 tỷ đồng và chúng tôi ước tính lợi ích cổ đông thiểu số từ VOC (điều chỉnh các giao dịch nội bộ với TAC) là 33 tỷ đồng, chiếm 58% lợi ích cổ đông thiểu số của KDC. Với lợi ích cổ đông thiểu số lớn, LNST của cổ đông công ty mẹ của KDC trong 6 tháng đầu năm 2018 đã âm 10,9 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm 2017 là dương 389 tỷ đồng.

KQKD cụ thể của từng mảng kinh doanh như sau:

KQKD của KDF gây thất vọng với doanh thu thuần đạt 704 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ và LNST đạt 45 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng kỳ.

– Doanh thu thuần giảm do nhu cầu đối với sản phẩm kem tăng chậm lại (chỉ tăng 1% so với cùng kỳ) trong khi doanh thu sản phẩm sữa chua giảm do cạnh tranh gia tăng.
– Tỷ suất lợi nhuận gộp giảm nhẹ từ 53,8% trong 6 tháng đầu năm ngoái xuống còn 53,2% trong 6 tháng đầu năm nay,
– Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 40,9% trong 6 tháng đầu năm ngoái lên 44,6% trong 6 tháng đầu năm nay do chi phí nhân viên bán hàng tăng.
– LNST giảm mạnh chủ yếu do doanh thu giảm, kế đến là do biên lợi nhuận giảm.

Lợi nhuận của TAC cũng giảm 28,7% so với cùng kỳ xuống còn 36 tỷ đồng do chi phí bán hàng & quản lý tăng.

– Doanh thu thuần đạt 2.089 tỷ đồng, tăng 5,9% so với cùng kỳ (thấp hơn so với mức tăng 9% so với cùng kỳ trong 6 tháng đầu năm 2017).
– Tỷ suất lợi nhuận gộp tăng từ 10,9% lên 11,2% nhờ hiệu quả hoạt động mua hàng được nâng cao
– Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu tăng từ 7,8% lên 9,3% do công ty tăng chi phí quảng cáo và khuyến mãi cho sản phẩm mới..
– Như vậy lý do chính khiến lợi nhuận giảm là chi phí bán hàng & quản lý tăng.

Doanh thu của VOC tăng vừa phải còn lợi nhuận tăng nhẹ.

– Doanh thu thuần tăng 6,1% so với cùng kỳ từ 1.991 tỷ đồng lên 2.113 tỷ đồng
– Tỷ suất lợi nhuận gộp là 3%, thấp hơn một chút so với mức 3,3% trong cùng kỳ năm ngoái
– Tỷ lệ chi phí bán hàng & quản lý/doanh thu giảm từ 3,8% trong 6 tháng đầu năm ngoái xuống còn 2,5% trong 6 tháng đầu năm nay.

HSC điều chỉnh giảm dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ năm 2018 với mức giảm là 30,6% – Chúng tôi điều chỉnh giảm 13% dự báo doanh thu thuần năm 2018 từ 10.295 tỷ đồng xuống còn 8.961 tỷ đồng (tăng trưởng 27,7%) và điều chỉnh giảm 48,5% dự báo LNST của cổ đông công ty mẹ từ 456 tỷ đồng xuống 235 tỷ đồng (giảm 30,6%). Cụ thể:

– Chúng tôi dự báo doanh thu thuần mảng kem và sữa chua (KDF) giảm 4,2% và đạt 1.430 tỷ đồng còn LNST đạt 125 tỷ đồng, giảm 17,6%. Dự báo này dựa trên giả định tăng trưởnh doanh thu của sản phẩm kem, sữa chua và các sản phẩm đông lạnh khác (bánh bao và khoai tây chiên) lần lượt là -3%, -12,6% và 18,9%.
– Chúng tôi dự báo doanh thu thuần của TAC tăng trưởng 17,8% và đạt 5.109 tỷ đồng và LNST đạt 143 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% nhờ mảng dầu ăn tăng trưởng tốt và đóng góp của các mảng kinh doanh mới như phân phối đường của Thành Thành Công và mỳ ăn liền của Indofoods. Chúng tôi giả định cụ thể như sau:

• Mảng dầu ăn đạt doanh thu thuần 4.554 tỷ đồng, tăng trưởng 5% và LNST đạt 140 tỷ đồng, tăng trưởng 5,8%.
• Mảng đường bán lẻ đạt 570 tỷ đồng doanh thu cho năm đầu tiên và LNST đạt 21 tỷ đồng. TAC đã bắt đầu phân phối đường RE của Tập đoàn Thành Thành Công từ tháng 1 năm nay. Chúng tôi dự báo sản lượng tiêu thụ đường năm 2018 đạt 30.000 tấn, tương đương doanh thu thuần đạt 670 tỷ đồng.
• Doanh thu từ mỳ ăn liền đạt 50 tỷ đồng cho năm đầu tiên và LNST đạt 2 tỷ đồng.

• Doanh thu thuần của VOC đạt 4.684 tỷ đồng, tăng trưởng 6,8% và LNST giảm 5,4% còn 297 tỷ đồng do không cồn lợi nhuận từ chuyển nhượng đầu tư. Tuy nhiên, VOC sẽ hợp nhất nguyên năm vào KDC trong năm nay thay vì 7 năm như trong năm 2017
• Doanh thu và LNST trong năm đầu tiên của sản phẩm gia vị lần lượt là 80 tỷ đồng và 6 tỷ đồng. KDC sẽ nhập khẩu và phân phối nước sốt từ Thái Lan qua một công ty con có tên là Nhất Hảo.
• Doanh thu thuần và LNST sau thuế từ các sản phẩm thịt chế biến sản xuất bởi công ty thực phẩm Dabaco lần lượt là 100 tỷ đồng và 12 tỷ dồng. Dabaco Food sẽ giới thiệu các sản phẩm mới gồm chả lụa, xúc xích, và đồ hộp trong năm nay. KDC hiện sở hữu 50% công ty này.
• Công ty mẹ KDC cũng có kế hoạch sẽ phân phối một số sản phẩm đồ uống như trà thảo mộc, sữa đậu xanh và sữa ngô. Chúng tôi dự báo doanh thu và LNST từ mảng đồ uống này lần lượt đạt 100 tỷ đồng và 4 tỷ đồng.
• Chúng tôi không bao gồm lợi nhuận hợp nhất từ Golden Hope Nhà Bè trong dự báo của mình.
• Dự kiến lợi ích cổ đông thiểu số sẽ tăng đáng kể, thêm 44% từ 101 tỷ đồng năm ngoái lên 145 tỷ đồng năm nay do các công ty con đều tăng trưởng lợi nhuận và Vocarimex hợp nhất nguyên năm thay vì 7 tháng như năm 2017

Theo đó, EPS dự phóng là 1.047đ và P/E dự phóng 2018 là 32,3 lần.

HSC dự báo LNST năm 2019 sẽ phục hồi và tăng trưởng 20,7% – Cho năm 2019, chúng tôi dự báo doanh thu thuần đạt 10.987 tỷ đồng, tăng trưởng 12,6% và LNST đạt 296 tỷ đồng, tăng trưởng 20,7%. Các giả định của chúng tôi gồm:

– Doanh thu thuần của KDF đạt 1.483 tỷ đồng, tăng trưởng 3,7% và LNST đạt 132 tỷ đồng, tăng trưởng 6,6%.
– Doanh thu thuần của TAC đạt 5.997 tỷ đồng, tăng trưởng 15,9% và LNST đạt 190 tỷ đồng, tăng trưởng 18,1%. Động lực tăng trưởng chính là mảng dầu ăn và phân phối đường và mỳ ăn liền.
– VOC sẽ đóng góp doanh thu thuần 4.955 tỷ đồng, tăng trưởng 5,8% và LNST đạt 294 tỷ đồng, giảm 2,2% so với năm 2018.
– Các sản phẩm mới gồm gia vị, thịt chế biến, nước giải khát sẽ đóng góp doanh thu thuần 390 tỷ đồng, tăng trưởng 39,3% và LNST đạt 30,8 tỷ đồng, tăng trưởng 37,5%.

Theo đó, chúng tôi dự báo EPS là 1.346đ và P/E dự phóng 2019 là 25,1 lần.

Triển vọng của KDC phụ thuộc vào sự tăng trưởng của các ngành kinh doanh hiện tại cộng với với sản phẩm mới nhằm tối ưu hóa việc sử dụng các nền tảng đã có, tuy nhiên KQKD kém khả quan của KDF là điểm lo ngại – Ngoài việc tiếp tục nỗ lực tái cơ cấu TAC và cải thiện lợi nhuận của công ty này cũng như nâng cao tăng trưởng của các sản phẩm hiện hữu nói chung, thì dự kiến tăng trưởng chủ yếu sẽ từ sản phẩm mới. Với mạng lưới phân phối thực phẩm khô và thực phẩm đông lạnh đứng đầu, KDC hiện đang tích cực nâng số lượng sản phẩm phân phối qua những kênh phân phối này. Các sản phẩm gia vị, mì gói, đường bán lẻ và thịt chế biến là những nhóm sản phẩm sẽ được tung ra thị trường trong khoảng 12 tháng tới. Tuy nhiên, KQKD 6 tháng đầu năm của KDF kém khả quan dấy lên những lo ngại về triển vọng tăng trưởng của mảng kinh doanh chủ chốt này và chúng tôi băn khoăn liệu lợi nhuận của các mảng kinh doanh mới có đủ để bù đắp.

Quan điểm đầu tư. Giảm đánh giá từ Khả quan xuống Nắm giữ. Dựa trên dự báo mới, chúng tôi điều chỉnh giảm ước tính giá trị hợp nhất của cổ phiếu từ 50.900đ xuống 36.300đ, tương đương P/E dự phóng 2018 là 34,7 lần; EV/EBITDA là 8,8 lần và P/B là 1,0 lần. Kido có danh mục sản phẩm hấp dẫn trải rộng từ kem & sữa chua cho đến dầu ăn và một số thực phẩm đông lạnh & thực phẩm khô mới. Chiến lược mở rộng ra mảng sản phẩm đông lạnh, sản phẩm mát như bánh bao và thit chế biến, tiếp đến là nước sốt và đường trong mảng gia vị đến các thực phẩm đóng hộp khác như mỳ ăn liền, trà và sữa là rất hợp lý. Tuy nhiên, công ty cần tập trung hơn vào việc giữ thị phần ở mảng kem với áp lực cạnh tranh ngày càng tăng đặc biệt là từ các công ty đa quốc gia. Nếu không thể giữ được thị phần ở mảng này, lợi nhuận của công ty trong ngắn và trung hạn có thể sẽ giảm.

Nguồn: Research HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác