DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BVH – Tập đoàn Bảo Việt (HOSE)

Lượt xem: 1430 - Ngày:
Chia sẻ

KQKD 6 tháng đầu năm 2016 cao hơn một chút so với kế hoạch. Định giá vẫn cao. Tiếp tục duy trì đánh giá Kém khả quan.
dothibvhngay09082016

Đồ thị BVH ngày 09/08/2016. Ảnh: Nguồn AmiBroker

GHI NHẬN CHÍNH – LNST hợp nhất 6 tháng đầu năm tăng 7,89% so với cùng kỳ và cao hơn một chút so với kế hoạch được đề ra thấp. Doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tăng khá mạnh trong khi doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ tăng kém hơn. Tỷ lệ bồi thường cả mảng nhân thọ và phi nhân thọ giảm. Tuy nhiên phần tăng thêm của lợi nhuận từ mảng bảo hiểm gần như bị triệt tiêu do chi phí quản lý tăng. Trong khi đó lợi suất đầu tư giảm do lợi suất trái phiếu giảm. Chúng tôi tiếp tục giữ nguyên dự báo LNST tăng trưởng 9,25% cho cả năm.

HÀNH ĐỘNG – Tiếp tục duy trì đánh giá Kém khả quan. Hệ số P/B dự phóng là 2,91 lần; nghĩa là đã khá cao. Hiện giá cổ phiếu thiếu động lực tăng giá rõ rằng mặc dù vẫn có thể tăng nhờ hoạt động mua chứng khoán theo giỏ.

KQKD 6 tháng cao hơn kế hoạch được đề ra thấp – BVH (Kém khả quan) công bố LNST 6 tháng đầu năm tăng 7,9% so với cùng kỳ lên 789 tỷ đồng, hoàn thành 66,3% kế hoạch cả năm và bằng 60,9% dự báo cho cả năm của HSC. BVH đặt kế hoạch LNST năm nay chỉ tăng trưởng 1,62%. Những yếu tố ảnh hưởng đến LNST 6 tháng đầu năm gồm: lỗ mảng bảo hiểm tăng nhẹ (lên mức âm 596 tỷ đồng từ âm 502 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái) nhưng bù lại lợi nhuận tài chính tăng 11,84% so với cùng kỳ lên 1.684 tỷ đồng.

Doanh thu BH giữ lại tiếp tục tăng tốt, tăng 20,85% so với cùng kỳ – Đạt 8.579 tỷ đồng (6 tháng đầu năm 2015 tăng 20,33%). Cụ thể, doanh thu phí bảo hiểm gốc tăng 22,57% so với cùng kỳ lên 9.038 tỷ đồng, doanh thu phí nhận tái bảo hiểm giảm 19,62% so với cùng kỳ xuống còn 138 tỷ đồng và doanh thu phí nhượng tái bảo hiểm tăng nhẹ 8,59% so với cùng kỳ lên 596 tỷ đồng. Theo đó, doanh thu phí BH giữ lại đạt 8.579 tỷ đồng (tăng 20,85% so với cùng kỳ).

Theo từng mảng, doanh thu phí bảo hiểm gốc mảng nhân thọ tăng 31,93% so với cùng kỳ và mảng phi nhân thọ tăng 6,97% so với cùng kỳ – Doanh thu phí bảo hiểm gốc mảng nhân thọ tăng mạnh 31,93% so với cùng kỳ và đạt 6.079 tỷ đồng (mức tăng của cả ngành là 36,78% so với cùng kỳ); trong khi đó doanh thu phí bảo hiểm gốc mảng phi nhân thọ tăng 6,97% so với cùng kỳ và đạt 2.958 tỷ đồng (cả ngành tăng 15% so với cùng kỳ).

Chúng tôi vẫn chưa có báo cáo từ Cục Quản lý giám sát bảo hiểm cập nhật về thị phần của các công ty trong ngành. Tuy nhiên BVH cho biết tỷ lệ tăng trưởng phí bảo hiểm nhân thọ mới trong 6 tháng đầu năm là khoảng 40,3% so với cùng kỳ; chiếm 22% tổng thị trường; theo đó giữ vững vị thế thứ 2 trên thị trường bảo hiểm nhân thọ.

Ở mảng nhân thọ, sản phẩm bảo hiểm liên kết chung và sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp vẫn chiếm tỷ trọng cao trong tổng phí – Chiếm 94,80% tổng phí bảo bảo hiểm mới (cùng kỳ là 95,23%). Trong đó doanh thu phí bảo hiểm của sản phẩm bảo hiểm liên kết chung tăng trưởng 40,96% so với cùng kỳ và đạt 3.530 tỷ đồng; của sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp tăng 18,29% so với cùng kỳ và dạt 2.232 tỷ đồng. Doanh thu phí sản phẩm bảo hiểm niên kim và bảo hiểm điều khoản riêng cũng tăng mạnh; tuy nhiên tỷ trọng các sản phẩm này trong tổng phí bảo hiểm chỉ là 4,86%.

Trong 6 tháng đầu năm 2016, doanh thu phí bảo hiểm hưu trí đạt 20,37 tỷ đồng (bằng 0,34% tổng phí) trong khi Q1/2016 chỉ đạt 4,05 tỷ đồng. Sản phẩm này mới được áp dụng từ cuối 2015 và hiện BVH đã bắt đầu bán sản phẩm cho cá nhân bên cạnh việc bán theo nhóm như trước đây. Hiện giá trị doanh thu phí cũng như tỷ trọng trong tổng doanh thu phí bảo hiểm chưa lớn nhưng sản phẩm này có tiềm năng tăng trưởng mạnh khi có đầy đủ hành lang pháp lý.

Ở mảng phi nhân thọ, nhưng sản phẩm không chủ chốt tăng trưởng tốt trong khi các sản phẩm chủ chốt tăng trưởng kém hơn kỳ vọng, chẳng hạn như sản phẩm bảo hiểm xe cơ giới – Cụ thể, phí bảo hiểm xe cơ giới tăng 9,25% so với cùng kỳ và đạt 1.061 tỷ đồng (chiếm tỷ trọng 35,87% trong tổng doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ); và mức tăng này chỉ bằng một nửa mức tăng cùng kỳ 2015 là 18,12% (tỷ trọng khi đó là 35,12%).

Đây là điều có vẻ hơi khó hiểu vì theo Thông tư 22/2016/TT-BTC được thực hiện từ 1/4/2016, phí bảo hiểm cơ giới bình quân tăng xấp xỉ từ 10% đến 20%. Tuy nhiên có lẽ Thông tư mới chỉ có tác động một chút vào cuối Q2. Cũng theo VAMA, doanh số bán xe mới tăng 31% so với cùng kỳ lên 135.000 xe trong 6 tháng đầu năm. Theo đó, có lẽ nhiều người đã kỳ vọng phí bảo hiểm xe cơ giới của BVH phải tăng mạnh hơn. Tuy nhiên có vẻ Tập đoàn đang mất thị phần ở phân khúc này trong vài năm qua với thị phần giảm từ 24,97% vào cuối 2013 xuống chỉ còn 19,69% vào cuối 2015. Khi đó, PTI đứng thứ 2 về bảo hiểm xe cơ giới với 16% thị phần còn PVI đứng thứ 3 với 12% thị phần. Chúng tôi chưa có thông tin cập nhật mới về thị phần nhưng cho rằng xu hướng mất thị phần bảo hiểm xe cơ giới của BVH vẫn đang diễn ra. BVH đã ghi nhận mức tăng 7,10% so với cùng kỳ ở sản phẩm bảo hiểm sức khỏe, đạt 933 tỷ đồng (đóng góp 31,55% vào tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ); trong khi đó trong 6 tháng đầu năm 2015 ghi nhận mức tăng 14,95% và đóng góp 31,51%. Bảo hiểm cháy nổ cũng chỉ tăng 8,23% so với đầu năm lên 355 tỷ đồng (đóng góp 11,34%); trong khi đó cùng kỳ 2015 tăng 24,18% và đạt 310 tỷ đồng (đóng góp 11,21%).

Các sản phẩm không chủ chốt như bảo hiểm kỹ thuật tăng 21,51% so với cùng kỳ lên 119 tỷ đồng; đóng góp 4,03% tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ; bảo hiểm trách nhiệm chung tăng 18,76% so với cùng kỳ lên 67,56 tỷ đồng, đóng góp 2,28% vào tổng phí bảo hiểm phi nhân thọ.

Xu hướng trên có lẽ là do tỷ lệ bồi thường ở các sản phẩm chủ chốt đang tăng lên – Và có vẻ BVH đang chuyển chiến lược từ tập trung vào các dòng sản phẩm đã bão hòa sang mở rộng các sản phẩm không chủ chốt trong 6 tháng đầu năm 2016. Hiện còn quá sớm để kết luận chiến lược này là hợp lý hay không vì có lẽ sẽ phải cần vài năm nữa để đánh giá. Tuy nhiên rõ ràng các dòng sản phẩm chủ chốt có tỷ lệ bồi thường cao trong những năm gần đây. Chẳng hạn trong 6 tháng đầu năm, tỷ lệ bồi thường bảo hiểm xe cơ giới của BVH là 50% còn của bảo hiểm sức khỏe là 74%.

Cả chi phí trực tiếp & chi phí quản lý mảng bảo hiểm tăng – Tăng 20,46% so với cùng kỳ lên 8.427 tỷ đồng. Chi phí bảo hiểm trực tiếp bao gồm chi phí bồi thường và chi phí dự phòng cũng như một số chi phí liên quan khác đến mảng bảo hiểm. Chi phí quản lý cho mảng bảo hiểm tăng 21,68% so với cùng kỳ lên 875 tỷ đồng.

Chi phí bồi thường & dự phòng tăng 20,89% so với cùng kỳ – lên 6.488 tỷ đồng (cùng kỳ tăng 21%). Trong đó, chi phí dự phòng toán học của mảng nhân thọ tăng 42,49% so với cùng kỳ lên 3.402 tỷ đồng. Tổng chi phí bồi thường đối với phí bảo hiểm giữ lại tăng 9,67% so với cùng kỳ lên 2.904 tỷ đồng. Tổng chi phí dự phòng bồi thường bảo hiểm gốc & bảo hiểm nhận tái và dự phòng bồi thường bảo hiểm nhượng tái cũng tăng 67,27% so với cùng kỳ lên 155 tỷ đồng. Chúng tôi cũng thấy dự phòng chia lãi cho NĐT giảm 89,95% so với cùng kỳ xuống còn 23,89 tỷ đồng.

Dự phòng chí lãi giảm là xu hướng chung ở hầu hết các doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ do các doanh nghiệp này chuyển từ sản phẩm bảo hiểm kết hợp đầu tư với thu nhập lãi cố định sang sản phẩm có thu nhập lãi thấp hơn hoặc không có lãi do dự kiến lãi suất huy động và lãi suất coupon của trái phiếu chính phủ sẽ ở mức thấp trong vài năm tới. Chúng tôi thấy rằng từ Q1/2016, theo chuẩn mực kế toán mới trong Nghị định 199/2014/TT-BTC, BVH đã tái phân bổ chi phí dự phòng chí lãi trả cho người mua bảo hiểm nhân thọ vào chi phí liên quan đến hoạt động bảo hiểm thay vì chi phí đầu tư tài chính như trước đây.

Tỷ lệ bồi thường của mảng nhân thọ và phi nhân thọ giảm – Tỷ lệ bồi thường mảng nhân thọ giảm xuống còn 28,76% từ 31,46% cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó tỷ lệ bồi thường mảng phi nhân thọ giảm xuống 48% từ 50,4% cùng kỳ 2015. Theo đó, tỷ lệ hỗn hợp của BVH là 107% tại thời điểm cuối tháng 6/2016 (tại thời điểm cuối 2015 là 112%). Theo Cục Quản lý giám sát bảo hiểm thuộc Tài chính cho biết trên truyền thông là tỷ lệ bồi thường mảng bảo hiểm phi nhân thọ là 43,99% và mảng bảo hiểm nhân thọ là 39,50% trong 6 tháng đầu năm 2016.

Lỗ hoạt động bảo hiểm tăng lên 596 tỷ đồng – Từ 502 tỷ đồng. Trong đó lỗ mảng nhân thọ tăng lên 665 tỷ đồng từ 532 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái còn mảng phi nhân thọ giảm lãi từ 118 tỷ đồng cùng kỳ xuống còn 69 tỷ đồng.

Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư tăng 11,48% so với cùng kỳ lên 1.684 tỷ đồng – Nhờ doanh thu tài chính tăng 19,18% so với cùng kỳ lên 2.225 tỷ đồng trong khi chi phí tài chính tăng 51,83% so với cùng kỳ lên 541 tỷ đồng. Lợi suất gộp hoạt động đầu tư 6 tháng đầu năm giảm 0,64% từ 8,91% cùng kỳ xuống còn 8,27%. Trong khi đó lợi suất thuần giảm 0,54% từ 6,80% cùng kỳ xuống còn 6,26%.

Về thu nhập, thu nhập lãi từ huy động giảm 14,17% còn 532 tỷ đồng (chiếm 23,97% tổng thu nhập so với mức 33,21% trong 6 tháng đầu năm ngoái) trong khi đó tổng thu nhập lãi và thu nhập từ giao dịch trái phiếu tăng 26,32% so với cùng kỳ đạt 1.349 tỷ đồng (chiếm 60,65% tổng thu nhập so với mức tỷ trọng 57,22% trong cùng kỳ năm ngoái). Lợi suất gộp bình quân từ danh mục đầu tư trái phiếu giảm mạnh còn 8,72% do trái phiếu kho bạc lãi suất thấp và chốt lời một số khoản đầu tư. BVH ghi nhận 164 tỷ đồng lợi nhuận từ giao dịch cổ phiếu trong 6 tháng đầu năm nay. Do đó, để tăng lợi suất trái phiếu gộp, BVH đã chủ động mua vào một số trái phiếu kho bạc kỳ hạn từ 20-30 năm và 400 tỷ đồng trái phiếu ACB kỳ hạn 5 năm và 1 ngày (có lãi suất coupon là khoảng 8,5% cho năm đầu tiên). Các thu nhập tài chính khác như thu nhập cổ tức, lãi tỷ giá tăng nhẹ 14,20% đạt 179 tỷ đồng (chiếm 8,05% tổng thu nhập lãi).

Về chi phí tài chính, chi phí lãi vay, cổ tức trả cho chủ hợp đồng bảo hiểm vẫn là hai chi phí lớn của BVH – Cụ thể chi phí lãi vay tăng 134% so với cùng kỳ lên 213 tỷ đồng và trả cổ tức tăng 9,15% so với cùng kỳ là 170 tỷ đồng. Hai chi phí này chiếm tới 71,02% tổng chi phí tài chính. BVH thường repo trái phiếu kho bạc cho các ngân hàng để thu tiền mặt hỗ trợ các hoạt động kinh doanh khác. Chi phí dự phòng đầu tư tài chính là 10,09 tỷ đồng (tăng 28,84% so với cùng kỳ).

Cho năm 2016, BVH hiện dự báo LNST 2016 đạt 1.190 tỷ đồng (tăng trưởng 1,62%).

BVH cũng có kế hoạch tăng vốn; phát hành cổ phiếu ESOP và cổ tức 8% mệnh giá – BVH có kế hoạch phát hành cổ phiếu ESOP (5% tổng số cổ phiếu đang lưu hành) trong năm 2016 và trả cổ tức tiền mặt 8% mệnh giá cho năm 2016. Trước đó, vào ngày 28/6/2016, công ty đã trả cổ tức năm 2015 là 8% mệnh giá.

Thực tế, BVH đã có kế hoạch phát hành 400-600 tỷ đồng cổ phiếu mới cho các đối tác chiến lược kể từ năm 2014. Tương đương bán ra 6% -8% cổ phần. Tuy nhiên, kế hoạch này đã bị kéo dài và chúng tôi nhận thấy Tập đoàn không thực hiện thành công bất kỳ thương vụ liên quan nào trong 2 năm qua. Trong ĐHĐCĐ thường niên, HĐQT khẳng định Tập đoàn hi vọng sẽ hoàn tất kế hoạch này trong năm nay. Tuy nhiên, không có động thái nổi bật nào trong 6 tháng đầu năm từ phía Tập đoàn và theo đó cần theo sát những diễn biến tiếp theo.

Cho năm 2016, HSC giữ nguyên dự báo ban đầu là LNST tăng trưởng 9,25% đạt 1.279 tỷ đồng và LNTT tăng trưởng 9,42% đạt 1.591 tỷ đồng dựa trên những giả định sau:

  1. Chúng tôi giả định doanh thu phí bảo hiểm trực tiếp của mảng bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 23% đạt 12.434 tỷ đồng.
  2. Và tăng trưởng của doanh thu phí bảo hiểm của mảng bảo hiểm phi nhân thọ là 4,31% đạt 6.112 tỷ đồng.
  3. Tỷ lệ bồi thường đối với bảo hiểm nhân thọ là 29,3% và 53,7% đối với bảo hiểm phi nhân thọ.
  4. Lỗ kinh doanh bảo hiểm tăng lên 1.333 tỷ đồng đối với toàn bộ hoạt động bảo hiểm so với mức lỗ của năm ngoái là 1.221 tỷ đồng.
  5. Lợi suất đầu tư gộp giảm còn 8,15% từ 8,59% trong năm 2015 và lợi suât đầu tư ròng là 6,44% giảm nhẹ so với 6,56% trong năm 2015. Chủ yếu do lợi suất các khoản đầu tư tạo thu nhập cố định tiếp tục giảm dẫn đầu là lợi suất trái phiếu giảm.
  6. Do đó, dự báo tổng lợi nhuận tài chính tăng 5,81% so với năm 2015 đạt 3.067 tỷ đồng chủ yếu nhờ lợi suất gộp của tiền gửi kỳ hạn tăng đồng thời lợi nhuận từ giao dịch chứng khoán tăng.
  7. Chúng tôi cũng giả định cổ phiếu ESOP sẽ được phát hành với giá 20.000đ/cp theo đó dự kiến thu về 340 tỷ đồng vốn sở hữu mới và 340 tỷ đồng thặng dư vốn cổ phần cho BVH.

Theo đó, LNST dự báo là 1.279 tỷ đồng (tăng trưởng 9,25% so với năm trước) theo đó EPS là 1.653đ nên định giá công ty với P/E dự phóng là 33,6 lần và P/B dự phóng là 2,91 lần.

Quan điểm đầu tư – Lặp lại đánh giá Kém Khả quan. Đánh giá của chúng tôi dựa trên mức định giá rất cao của cổ phiếu. Mặc dù vậy cần lưu ý rằng cổ phiếu có xu hướng biến động theo hoạt động giao dịch, hay các yếu tố kỹ thuật hơn là dựa trên các chỉ số phân tích cơ bản. Triển vọng tương lai vẫn khả quan với cả mảng bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ với lợi thế là doanh nghiệp lớn thứ 2 trong ngành. Mặc dù vậy, lo ngại đối với sự sụt giảm thị phần của một số sản phẩm chủ chốt cùng với chi phí quản lý tăng. Ngoài yếu tố này, chúng tôi nhận thấy tiềm năng của bảo hiểm tài sản công và quỹ bảo hiểm hưu trí tự nguyện trong tương lai. Đồng thời lợi suất đầu tư cũng sẽ tăng cùng lãi suất.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác

0912 842 224 Mở tài khoản CK