DANH MỤC

Mobile / Fb / Zalo: 0912 842 224 | 0982 842 224

Cập nhật cổ phiếu BID – LNTT giảm 3,26% so với cùng kỳ

Lượt xem: 297 - Ngày:
Chia sẻ

LNTT của BID giảm 3,26% so với cùng kỳ. Triển vọng tương lai khiêm tốn do Ngân hàng ưu tiên trích lập dự phòng nợ xấu. Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ – BIDV (BID Nắm giữ) công bố LNTT 9 tháng đầu năm hợp nhất là 5.570 tỷ đồng (giảm 3,26% so với cùng kỳ), thấp hơn một chút so với kế hoạch của Ngân hàng (hoàn thành 71,81% kế hoạch cả năm) và cũng thấp hơn so với dự báo cả năm của HSC (tương đương 73,01% dự báo lợi nhuận cả năm của HSC).

Đồ thị cổ phiếu BID cập nhật ngày 6/11/2017. Nguồn: AmiBroker

Chi phí dự phòng tăng do Ngân hàng nỗ lực xử lý các tài sản xấu, do đó đã ăn mòn phần lớn tăng trưởng của thu nhập hoạt động và không đủ để tăng trưởng lợi nhuận ròng.

Kết luận nhanh. Tiếp tục đánh giá NẮM GIỮ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu là 20.000 trong năm 2017, tương đương P/B là 1,46 lần và 22.000đ cho năm 2018, tương đương P/B dự phòng là 1,46 lần. HSC dự báo LNTT năm 2017 tăng trưởng 0,65% và tăng trưởng 15,7% trong năm sau. KQKD 9 tháng không đồng nhất với tín dụng và huy động lần lượt tăng 14,41% và 13,37% so với đầu năm. Tỷ lệ NIM tăng 0,37%. Nhờ vậy thu nhập lãi thuần tăng 37,83% so với cùng kỳ. Dù vậy, tổng thu nhập ngoài lãi giảm nhẹ 4,94% so với cùng kỳ do không còn đóng góp của khoản thu nhập từ thoái vốn VID Public. Tổng thu nhập hoạt động tăng 28,14% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, phần lớn tăng trưởng doanh thu đã phải bù đắp cho chi phí hoạt động tăng đáng kể (+16,64%) và chi phí dự phòng tăng mạnh so với cùng kỳ (+68,71%). Do đó, LNTT là 5.570 tỷ đồng (giảm 3,26% so với cùng kỳ). Xử lý nợ xấu từ cho vay khách hàng thông thường, trái phiếu VAMC và các dự án cho vay doanh nghiệp quốc doanh đang là ưu tiên hàng đầu đối với HĐQT nhiệm kỳ mới. Và cả việc tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ để cải thiện hệ số CAR.

Cho vay khách hàng tăng 14,41% so với đầu năm – đạt 828 nghìn tỷ đồng. Theo kỳ hạn:

• Cho vay ngắn hạn tăng 17,39% so với cùng kỳ đạt 465,87 nghìn tỷ đồng (chiếm 56,26% dư nợ).
• Cho vay trung và dài hạn tăng chậm hơn, chỉ 10,80% so với đầu năm đạt 362,13 nghìn tỷ đồng chiếm 43,74% dư nợ).

Theo loại tiền;

• Cho vay khách hàng bằng VND tăng 11,95% so với đầu năm đạt 737,57 nghìn tỷ đồng (tương đương 89,08% dư nợ).
• Cho vay khách hàng bằng USD tăng 39,49% so với đầu năm lên 90,43 nghìn tỷ đồng (10,92% dư nợ).

Chúng tôi không có phân loại cụ thể cho vay theo đối tượng khách hàng và ngành nghề trong BCTC Q3. Tuy nhiên, chúng tôi dự báo BID sẽ tiếp tục tăng tăng trưởng cho vay cá nhân mạnh tương tự như trong toàn ngành.

Tiền gửi khách hàng cũng tăng 13,37% so với cùng kỳ – lên 823,07 nghìn tỷ đồng. Theo kỳ hạn;

• Tiền gửi kỳ hạn tăng 13,78% so với 678,34 nghìn tỷ đồng (chiếm 82,42% tổng tiền gửi khách hàng).
• Tiền gửi không kỳ hạn tăng 11,46% với đầu năm với 144,73 tỷ đồng (chiếm 17,58% tổng tiền gửi).

Theo loại tiền:

• Tiền gửi khách hàng bằng VND tăng 12,49% so với đầu năm lên 771,74 nghìn tỷ đồng (chiếm 93,76% tổng tiền gửi);
• Tiền gửi khách hàng bằng USD tăng 28,36% so với cùng kỳ đạt 51,33 nghìn tỷ đồng (chiếm 6,24% tổng tiền gửi).

Hệ số LDR thuần vẫn ở mức cao là 100,60% – tăng từ 95,13% vào tháng 9/2016. Theo loại tiền, LDR thuần đối với VND là 95,57% trong khi đó LDR thuần đối với USD là 176,17%. Biến động của hệ số LDR theo sát những thay đổi đối với dự thảo sửa đổi Thông tư 36, cụ thể là lùi thời hạn tuân thủ tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung và dài hạn trong năm sau từ 40% lên thành 45% (2017: 50%)

Thu nhập lãi thuần tăng 37,83% so với cùng kỳ – lên 23.027 tỷ đồng nhờ tổng tài sản sinh lãi tăng 20,15% so với cùng kỳ lên 1.077 nghìn tỷ đồng.

Tỷ lệ NIM tăng 0,37% so với cùng kỳ – và tăng 0,26% so với đầu năm. Chủ yếu nhờ lợi suất gộp tăng 0,42% và chi phí huy động chỉ tăng 0,12%.

• Về các tài sản sinh lãi, lợi suất gộp cho vay khách hàng tăng 0,48% so với cùng kỳ lên 8,15%. Lợi suất cho vay liên ngân hàng cũng tăng 0,61% so với cùng kỳ lên 3,69%. Trong khi đó lợi suất trái phiếu giảm 0,25% xuống 6,19%. BIDV đã tăng tỷ trọng cho vay khách hàng trong tổng tài sản sinh lãi (từ 75,26% vào tháng 9/2016 lên 76,82% tổng tài sản sinh lãi) trong khi đó giảm tỷ trọng đầu tư trái phiếu (từ 16,13% xuống 15,23%).
• Về chi phí huy động, lãi suất huy động khách hàng tăng 0,15% so với cùng kỳ lên 4,80%. Trong khi đó chi phí huy động liên ngân hàng và giấy tờ có giá lần lượt giảm 0,16% và 0,47% so với cùng kỳ xuống còn 2,84% và 6,6%. Trong cơ cấu nguồn huy động, BID tận dụng nhiều hơn từ huy động giấy tờ có giá với tỷ trọng nguồn huy động này tăng từ 4,22% vào cuối tháng 9/2016 lên 6,57% vào cuối tháng 9/2017.

Thu nhập ngoài lãi giảm nhẹ 4,94% so với cùng kỳ – xuống còn 4.649 tỷ đồng. Trong đó:

• Lãi thuần hoạt động dịch vụ tăng 24,24% so với cùng kỳ lên 2.140 tỷ đồng.
• Lãi thuần hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng mạnh 37,09% so với cùng kỳ lên 513 tỷ đồng.
• Thu nhập từ mua bán & đầu tư chứng khoán tăng 10,68% so với cùng kỳ lên 340,69 tỷ đồng.
• Thu nhập khác cũng tăng nhẹ 17,34% so với cùng kỳ lên 1.502 tỷ đồng. Chúng tôi thấy Ngân hàng thu hồi được tổng cộng 1.711 tỷ đồng nợ xấu (tăng 11,17% so với cùng kỳ) trước khi trừ chi phí khác (so với 1.539 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm 2016).
• Thu nhập từ góp vốn mua cổ phần giảm 87,38% so với cùng kỳ xuống còn 152 tỷ đồng. Trong năm 2016, BID ghi nhận 826 tỷ đồng lãi không thường xuyên từ thoái vốn khỏi VID. Nếu không tính khoản lãi này, thì thu nhập từ góp vốn mua cổ phần chỉ giảm 59,87% so với cùng kỳ xuống còn 378 tỷ đồng.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động tăng 28,14% so với cùng kỳ – lên 27.676 tỷ đồng.

Chi phí hoạt động cũng tăng 16,64% so với cùng kỳ – lên 10.343 tỷ đồng. Những điểm nổi bật là:

• Chi phí lương thưởng tăng 18,37% so với cùng kỳ lên 5.962 tỷ đồng mặc dù số lượng nhân viên chỉ tăng 1,71% so với cùng kỳ lên 24.832 người. Theo đó, chi phí lương thưởng bình quân/nhân viên/tháng tăng 14,73% so với cùng kỳ lên 26,67 triệu đồng.
• Chi phí liên quan đến tài sản tăng 18,71% so với cùng kỳ lên 1.961 tỷ đồng.
• Chi phí quản lý khác tăng 5,64% so với cùng kỳ lên 1.903 tỷ đồng.

Hệ số CIR giảm xuống 37,37% từ mức 41,06% trong 9 tháng đầu năm 2016.

Ngân hàng đã tích cực trích lập dự phòng trong năm nay – BID đã trích lập tổng cộng 11.762 tỷ đồng chi phí dự phòng (tăng 68,71% so với cùng kỳ). Trong đó, HSC ước tính:

• 8.236 tỷ đồng là trích lập dự phòng chung và dự phòng cụ thể cho vay khách hàng thông thường (tăng 111% so với cùng kỳ).
• 491 tỷ đồng là trích lập cho vay/gửi tiền liên ngân hàng
• 3.034 tỷ đồng (tăng 24,9% so với cùng kỳ) là trích lập cho khoảng 20.000 tỷ đồng trái phiếu VAMC.

Như vậy dự phòng lũy kế trích lập cho trái phiếu VAMC là khoảng 9.000 tỷ đồng và còn khoảng 11.000 tỷ đồng nữa chưa trích lập (tương đương 1,33% tổng dư nợ cho vay tại thời điểm tháng 9/2017).

Hệ số LLR tăng lên 83,95% – so với mức bình quân các ngân hàng niêm yết là 70%. Và đây là mức cao nhất trong 5 năm qua. BID cũng đã xóa 3.821 tỷ đồng nợ xấu (tăng 373,49% so với cùng kỳ).

Tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 2,08% – so với mức 1,99% tại thời điểm cuối năm 2016. Trong đó nợ xấu tuyệt đối đã tăng thêm 2.816 tỷ đồng lên 17.245 tỷ đồng. Cụ thể:

• Nợ nhóm 3 giảm 20,5% so với cùng kỳ xuống còn 5.153 tỷ đồng (bằng 0,62% tổng dư nợ).
• Nợ nhóm 4 tăng 57,27% so với cùng kỳ lên 1.629 tỷ đồng (bằng 0,2% tổng dư nợ).
• Nợ nhóm 5 tăng 51,39% so với cùng kỳ lên 10.463 tỷ đồng (bằng 1,26% tổng dư nợ).

Cuối cùng, LNTT hợp nhất đạt 5.570 tỷ đồng (giảm 3,26% so với cùng kỳ).

Cho năm 2017, chúng tôi giữ nguyên dự báo ban đầu cho LNTT với mức tăng trưởng 0,65% – HSC dự báo LNTT đạt 7.784 tỷ đồng (tăng trưởng 0,65%). Tuy nhiên chúng tôi thay đổi một số giả định gồm: nâng giả định cho hệ số LDR, nâng tỷ lệ NIM và tăng chi phí dự phòng. Các giả định đằng sau dự báo của chúng tôi là:

1. Chúng tôi giữ nguyên giả định cho vay khách hàng tăng 17% lên 846 nghìn tỷ đồng nhưng điều chỉnh giảm vốn huy động khách hàng từ tăng 22% xuống còn tăng 17% và đạt 849 nghìn tỷ đồng.
2. Theo đó hệ số LDR thuần sẽ tăng lên 99,7% từ dự báo ban đầu của chúng tôi là 95,6%. Dự báo mới của chúng tôi xuất phát từ ảnh hưởng của dự thảo sửa đổi Thông tư 36, trong đó tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn tối đa mới sẽ được áp dụng từ tốn hơn về mặt thời gian so với dự định ban đầu.
3. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo tỷ lệ NIM từ 2,75% lên 3,05%. Tỷ lệ NIM của BID trong 9 tháng đầu năm là 3,04%. Hiện cả ngành ngân hàng nói chung và BID nói riêng, tỷ lệ NIM cho vay khách hàng cá nhân tăng
4. Theo đó, chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo thu nhập lãi thuần từ 28.191 tỷ đồng (tăng trưởng 18,76%) lên 30.618 tỷ đồng (tăng trưởng 28,99%).
5. Chúng tôi điều chỉnh tăng giả định thu nhập ngoài lãi từ 6.200 tỷ đồng (giảm 8,72%) lên 6.372 tỷ đồng (giảm 6,18%). Thu nhập ngoài lãi được điều chỉnh tăng, đặc biệt là lãi thuần kinh doanh ngoại hối (điều chỉnh tăng từ 400 tỷ đồng lên 668 tỷ đồng). Thu nhập ngoài lãi giảm là do không còn khoản thu nhập không thường xuyên như trong năm ngoái.
6. Tuy nhiên, chúng tôi giữ nguyên dự báo chi phí hoạt động tăng 7% lên 14.468 tỷ đồng. Theo đó hệ số CIR sẽ giảm xuống 39,1% từ ước tính ban đầu của chúng tôi là 42,2%.
7. Chúng tôi điều chỉnh tăng dự báo chi phí dự phòng từ 12.068 tỷ đồng (tăng 30,14%) lên 14.738 tỷ đồng (tăng 58,93%). Trong đó chúng tôi giả định 10.365 tỷ đồng là dự phòng chung & cụ thể (tăng 107,36%) còn 4.265 tỷ đồng là dự phòng trái phiếu VAMC (tăng 4,03%).
8. Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu sẽ tăng lên 2,2% từ 1,96% tại thời điểm cuối năm 2016. Hệ số LLR tại thời điểm cuối năm 2017 sẽ là 82%.
9. Chúng tôi bỏ qua giả định phát hành nâng vốn cấp 1 trong năm 2017 do từ nay đến cuối năm không còn nhiều thời gian. Việc phát hành cổ phần cho một ngân hàng Hàn Quốc sẽ mất nhiều thời gian hơn vì cần thời gian đàm phán và phê duyệt phương án bán cổ phần; theo đó chúng tôi cho rằng khó có khả năng thương vụ phát hành có thể hoàn tất trong năm 2017. Và như vậy trong mô hình của mình chúng tôi dự báo hệ số CAR tại thời điểm cuối năm 2017 là 9%.

Chúng tôi dự báo EPS cơ bản là 1.816đ và EPS pha loãng là 1.457đ (sau khi trừ quỹ khen thưởng, phúc lợi thường bằng khoảng 20-25% LNST của Ngân hàng). Và dự báo BVPS là 13.705đ.

Cho năm 2018, chúng tôi dự báo LNTT tăng trưởng 15,57% – HSC dự báo LNTT đạt 8.995 tỷ đồng (tăng trưởng 15,57%). Các giả định đằng sau dự báo của chúng tôi là:

1. Chúng tôi dự báo cho vay khách hàng tăng 17% lên 990 nghìn tỷ đồng và vốn huy động khách hàng tăng 20% lên 1.019 nghìn tỷ đồng.
2. Theo đó hệ số LDR thuần sẽ giảm nhẹ xuống 97,2% từ 99,7% trong năm 2017.
3. Chúng tôi dự báo tỷ lệ NIM giữ ổn định ở 3,05% trong năm 2018. Ngân hàng đẩy mạnh huy động để chuẩn bị đáp ứng tiêu chí về thanh khoản cao hơn và điều này khiến tỷ lệ NIM khó tăng.
4. Theo đó, chúng tôi dự báo thu nhập lãi thuần đạt 35.473 tỷ đồng (tăng trưởng 15,85%).
5. Chúng tôi dự báo thu nhập ngoài lãi giảm 6,72% xuống còn 5.944 tỷ đồng do thu nhập từ thu hồi nợ xấu giảm.
6. Chúng tôi dự báo chi phí hoạt động tăng 20% lên 17.362 tỷ đồng.
7. Theo đó hệ số CIR là 41,9%.
8. Chúng tôi tiếp tục dự báo chi phí dự phòng ở mức cao trong năm 2018, là 15.059 tỷ đồng (tăng 2,17%). BID là một trong số vài ngân hàng có nhiều khoản cho vay không hiệu quả tại các dự án của các DNNN. Vì vậy chúng tôi cho rằng Ngân hàng sẽ đẩy chi phí dự phòng lên mức cao trong vài năm tới để trích lập hết cho những khoản cho vay kém hiệu quả này.
9. Chúng tôi dự báo tỷ lệ nợ xấu sau khi xóa nợ là 2,2%. Hệ số LLR năm 2018 sẽ là 74%.
10. Chúng tôi dự báo BID sẽ phát hành tăng vốn thêm 15% trong năm 2018. Chúng tôi kỳ vọng Ngân hàng sẽ không phải trả cổ tức tiền mặt cho năm 2017 trong năm 2018 theo hướng dẫn mới của Chính phủ. Theo đó Ngân hàng sẽ có điều kiện cải thiện hệ số CAR tính theo Basel 1 từ 9% vào cuối năm 2017 lên 10%.

Theo đó EPS pha loãng là 1.611đ và dự báo BVPS dự phóng năm 2018 là 15.089đ.

Quan điểm đầu tư – Tiếp tục duy trì đánh giá Nắm giữ. Chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của cổ phiếu BID là 20.000đ; tương đương P/B dự phóng năm 2017 là 1,46 lần. Chúng tôi cũng ước tính giá trị hợp lý cổ phiếu dựa trên mức P/B dự phóng năm 2018 là 1,46 lần là 22.000đ. Tiềm năng tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động là rõ ràng nhưng do các tài sản có vấn đề từ trước để lại, nên tăng trưởng lợi nhuận ròng khó cao do Ngân hàng đẩy mạnh trích lập dự phòng. Do vậy, tăng trưởng lợi nhuận trong mô hình dự báo của chúng tôi kém hơn tăng trưởng tổng thu nhập hoạt động. Ngoài ra, BID vẫn cần nâng đáng kể vốn cấp 1 để chuẩn bị đáp ứng Basel 2 ngay cả sau khi Ngân hàng thành công trong thương vụ phát hành tăng vốn đầu tiên trong năm 2018 (nhiều khả năng là tăng vốn thêm 15%). Do vậy chúng tôi cho rằng rủi ro pha loãng trong tương lai là cao.

Nguồn: HSC

BÌNH LUẬN()

CÁC TIN LIÊN QUAN

Đối tác